Search

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η INTERBROKERS SA δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας. Αυτή η δήλωση προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και χρήσης πρακτικών της τοποθεσίας. Στόχος του παρόντος εντύπου είναι να ενημερωθεί ο λήπτης της ασφάλισης/ ασφαλισμένος (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την Εταιρία με την επωνυμία «INTERBROKERS ΑΕ» Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, εδρεύουσα στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου), με ΑΦΜ 099358674 – ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, (στο εξής «Η Εταιρία») στο πλαίσιο της επικοινωνίας ή/ και προσφοράς για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εξυπηρέτηση των σκοπών και λοιπών όρων της επεξεργασίας ως καθορίζονται κατωτέρω και ειδικότερα:

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων συνίστανται στους εξής:

α. στην ενημέρωση για ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας και στην επιλογή της (αντ)ασφαλιστικής επιχείρησης
β. στη συμμετοχή σε διαγωνισμό, την παραγγελία ενημερωτικών φυλλαδίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη συμμετοχή σε τοποθεσία ή υπηρεσία περιορισμένης πρόσβασης, τη δήλωση συμμετοχής σε συμβάν ή εκπαιδευτική εκδήλωση ή κατά την αγορά, τη λήψη ή/και τη δήλωση προϊόντων της Εταιρίας
γ. στην προώθηση νέων προϊόντων σε υπάρχοντες ή σε υποψήφιους πελάτες
 

δ.

στην έρευνα που δύναται η Εταιρία να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του υποκειμένου.
ε. στη συμμόρφωση με τα διατάγματα του νόμου ή με τη νομική διαδικασία που τηρείται στη Εταιρία ή στην Τοποθεσία
Στ. στην έκδοση προσφορών για σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης, ασφαλιστηρίου ή συμφωνητικού ασφαλιστικής κάλυψης

 

 1. Πηγή πληροφόρησης Προσωπικών Δεδομένων
α. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στη φόρμα επικοινωνίας ή στην αίτηση ασφάλισης, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά, και  οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων έχει γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει στην Εταιρία στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της ή των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 1. Είδη δεδομένων προς επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

 α. Δεδομένα Ταυτοποίησης π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
β. Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ
γ. Δεδομένα Ασφάλισης δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history)

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν:

α. σε (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες ή διαμεσολαβητές
β. σε δημόσιες / δικαστικές αρχές,
γ. σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως  ενδεικτικά: σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, σε παρόχους υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, σε υπηρεσίες  τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, σε δικηγόρους, σε ερευνητές ή πραγματογνώμονες, σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, σε εταιρίες παροχής επείγουσας τεχνικής βοήθειας, ανάλογα με το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης

 

 1. Χρόνος επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για 5 έτη με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση για ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες , εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

 1. Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Το υποκείμενο δεδομένων ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεση καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Επιπλέον, ενημερώνεται για τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιώματά του, όπως αυτά  ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) Συγκεκριμένα:

 • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τελούν υπό επεξεργασία από την Εταιρία δυνάμει της ασφαλιστικής σύμβασης.
 • Δικαιούται να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που αφορούν το λήπτη της ασφάλισης/ ασφαλισμένο ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων αυτού.
 • Δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαιούται να ζητήσει τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων του σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους.
 • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στην Εταιρία.

Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο  Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  dpo@interbrokers.gr . Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 

Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική.

 

Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies.

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Web δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε όμως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε, για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Εάν επιλέξετε να απορρίπτετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να έχετε πλήρη εμπειρία των αλληλεπιδραστικών δυνατοτήτων αυτής της τοποθεσίας ή άλλων τοποθεσιών Web που επισκέπτεστε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή σας (browser), επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνετε.

 

 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Η «INTERBROKERS ΑΕ» δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας, ώστε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίησή τους. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, οι οποίοι βρίσκονται σε ελεγχόμενες θέσεις. Επιπλέον, όταν μεταδίδουμε ευαίσθητα δεδομένα (όπως τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας) μέσω Internet, τα προστατεύουμε με χρήση κρυπτογράφησης, όπως το πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

 

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση προστασίας απορρήτου

Κατά καιρούς ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν τη δήλωση προστασίας απορρήτου. Σας συμβουλεύουμε να εξετάζετε κατά καιρούς τη δήλωση προστασίας απορρήτου για να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που βοηθάμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Η συνεχής χρήση της υπηρεσίας συνιστά από μέρους σας αποδοχή αυτής της δήλωσης προστασίας απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων αυτής της δήλωσης.