Search

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων ΙNTERBROKERS Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, (14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Κ. 57001, Τηλέφωνο 2310466666, Fax 2310466549, info@interbrokers.gr, www.interbrokers.gr) σας παρέχει την υπηρεσία Direct24.gr.

Η χρήση της Direct24.gr με σκοπό την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων καθορίζεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και οι επισκέπτες ή οι χρήστες της ιστοσελίδας που κάνουν χρήση της συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

 

 • αποδέχονται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
 • απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα.

 

Απαγορεύεται στον επισκέπτη/χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου, πέραν της χρήσης που ρητώς καθορίζεται με τους παρόντες όρους, και όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

Ο χρήστης υποχρεούται να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για δημοσίευση, αποστολή, μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, άσεμνου, συκοφαντικού, δυσφημιστικού περιεχομένου, να μην προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις με τις οποίες παραβιάζεται το προσωπικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα της Εταιρείας και τρίτων, ή οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη χρήση ή και λειτουργία της ιστοσελίδας.

 

Ο χρήστης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω υποχρεώσεών του, και η Εταιρεία δικαιούται να αναζητήσει εναντίον του την αποκατάσταση κάθε ζημίας την οποία τυχόν υποστεί εξαιτίας υπαίτιας συμπεριφοράς του ώστε να επανορθωθεί η οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε στην Εταιρία ή σε τρίτα πρόσωπα, λόγω παράνομης χρήσης της ιστοσελίδας.

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης της Direct24.gr, η INTERBOKERS  Ανώνυμη Εταιρεία Μεσιτών Ασφαλίσεων δεν έχει καμία ευθύνη για:

 • οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον χρήστη
 • την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών
 • τη συνολική ή μερική διακοπή της λειτουργικότητάς της τοποθεσίας
 • την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών
 • την απώλεια κάθε είδους περιεχομένου των υπηρεσιών
 • την ύπαρξη κάθε είδους σφάλματος

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας της η τοποθεσία παρουσιάζει ασφαλιστικά προϊόντα όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τους χρήστες πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών που εισάγουν στο σύστημα αποκλειστικά οι ίδιοι οι χρήστες, χωρίς να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο η INTERBROKERS ή η Direct24.gr.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η τοποθεσία, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν. H υποβολή αίτησης/ πρότασης ασφάλισης μέσω της τοποθεσίας απευθύνεται προς την εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από την ασφαλιστική επιχείρηση προς την οποία απευθύνεται.

Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που του ζητούνται και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών, αναληθών ή ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή ανανέωσης ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Interbrokers αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών/δεδομένων που καταχωρείτε στην direct24.gr

Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη στην Direct24 είναι εμπιστευτικές και αυτή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών που επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης από το website.

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες /στοιχεία που αφορά στις συναλλαγές σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο.

1.Η Direct24 δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/ πελατών και των συναλλαγών τους, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

2.Για τη δική τους ασφάλεια, θα πρέπει και οι χρήστες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιούν ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Για επιπλέον πληροφορίες διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

 

Δικαιώματα Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

1ο Δικαίωμα Εναντίωσης

Για κάθε τυχόν παρέκκλιση του ασφαλιστηρίου από την πρόταση για ασφάλιση, ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην έδρα της Εταιρίας το σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 1 που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, μέσα σ’ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου.

2ο Δικαίωμα Εναντίωσης

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν παρέλαβε έντυπο με τις πληροφορίες του άρθρου 150 του Ν. 4364/2016 ή παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το σχετικό έντυπο υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης 2 που επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο, με συστημένη επιστολή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Αν το ασφαλιστήριο εκδοθεί και έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, το προβλεπόμενο από το Νόμο «Δικαίωμα Υπαναχώρησης του Συμβαλλομένου» από αυτό, ασκείται με έγγραφη δήλωσή του Λήπτη της Ασφάλισης, που αποστέλλεται αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε 14 ημέρες από την παράδοση σε αυτόν του ασφαλιστηρίου. Με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και για τα δύο μέρη. Τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρία παρακρατεί το «Δικαίωμα Συμβολαίου» για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της καθώς και τα τυχόν έξοδα στα οποία υποβλήθηκε προκειμένου να εκδώσει το ασφαλιστήριο.

Συνέπειες Άσκησης του Δικαιώματος Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα Εναντίωσης ή Υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από την έναρξή της, αμέσως και αυτόματα από την ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή εντύπου εναντίωσης που θεωρείται σαν μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την περιέλευση στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας έχει δηλωθεί ζημία βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του Χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και της INTERBROKERS ως μεσίτη ασφαλίσεων ή/ και της συνεργαζόμενης με την Directa24 ασφαλιστικής επιχείρησης. Για την επίλυση των συναλλαγών λειτουργούν τα ακόλουθα σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς:

Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος,

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ο οποίος επιλαμβάνεται με ενυπόγραφη αναφορά, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας).

Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.

Επίσης, στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) η οποία συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Ο καταναλωτής, πριν προβεί σε αίτηση προς τον φορέα ΕΕΔ, οφείλει να έχει επικοινωνήσει προηγουμένως και να έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά απευθείας με την INTERBROKERS. Για αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την ως άνω πλατφόρμα εξώδικου συμβιβασμού του Ευρωπαϊκού Φορέα ΕΕΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Σ’ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο (ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες, κ.λπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της INTERBROKERS ΑΕ. Το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Άδεια για Χρήση Εγγράφων, όπως ειδικά συγγράμματα (White Papers), δελτία τύπου, πληροφοριακά έγγραφα (data sheets) και συχνά ερωτήματα (Frequently Asked Questions) και τεχνικά άρθρα (Knowledge base articles) που προέρχονται από αυτόν τον Διακομιστή, χορηγείται υπό τον όρο ότι:

 1. Σε όλα τα αντίγραφα εμφανίζεται η πιο κάτω σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αυτή η ανακοίνωση χορήγησης άδειας. 2. Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και 3. Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η direct24.gr και/η οι αντίστοιχοι προμηθευτές της δεν δηλώνουν με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ ’αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Στη μεγίστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η direct24.gr και/ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της με το παρόν δηλώνουν ότι δεν παρέχουν καμία απολύτως εγγύηση ή διαβεβαίωση περί της ποιότητας, καταλληλότητας για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό, κυριότητας και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων, σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες. Στη μεγίστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν γεννάται καμιά ευθύνη της direct24.gr ή/ και των αντιστοίχων προμηθευτών της για οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο από απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, έστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, την χρήση ή λειτουργία των πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν τον διακομιστή. Επιπλέον, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παρεμβολή, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος, εξαιτίας ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.
  Τα έγγραφα και οι σχετικές γραφικές απεικονίσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Από καιρού σε καιρό, επέρχονται αλλαγές στις πληροφορίες αυτές.

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ


Οι συνδέσεις σε αυτήν την τοποθεσία σας επιτρέπουν να βγείτε από τη σελίδα (site) της direct24.gr. Οι συνδεδεμένες σελίδες (sites) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της direct24.gr και η direct24.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας (site) ούτε για οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. H direct24.gr παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε σας μόνον ως διευκόλυνση και το ότι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σύνδεση δεν έχει την έννοια ότι η direct24.gr συμφωνεί με το περιεχόμενο ή τη μορφή της σελίδας. Η χρήση, η πρόσβαση και η σύνδεση στους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των χρηστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 

Πνευματική ιδιοκτησία © Direct24.GR.

Με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά εδώ, το περιεχόμενο αυτό, ολόκληρο ή μέρος του, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να υπάρχει γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Επικοινωνήστε με την Direct24.GR για ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

Το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης είναι δυνατόν να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενό τους, ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική της Εταιρίας, οποιαδήποτε στιγμή.

Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την Τοποθεσία  οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.